Dit contract kan niet veranderd worden, en de adoptant verbindt zich ertoe om alle clausules die hier volgen te respecteren.

1- De adoptant verbindt zich ertoe het adoptiedier goed te verzorgen en te voeden. Hij/zij is er zich van bewust dat een goede verzorging van een huisdier kosten met zich  meebrengt, meer bepaald: inentingen, medicijnen, voeding onderhoud, enz. Hij/zij verklaart zich akkoord deze kosten zelf te dragen. De adoptant verklaart eveneens dat alle reeds aanwezige katten bij hem thuis alle nodige vaccinaties hebben gehad.

Alle katten worden ontvlooid, ontwormd, 2 maal gevaccineerd, gechipt en steriel gemaakt, en op naam van de adoptant geregistreerd.

2 – Voor de adoptie van opvangkat wordt een vergoeding gevraagd . De afgesproken som wordt betaald ten laatste wanneer de kat wordt overhandigd. Indien onderstaande gegevens niet worden nageleefd, kan ’t Kattenkwaad vzw steeds aanspraak maken op terugname van de kat in kwestie. Bij een reservatie van een kat of kitten wordt een voorschot gevraagd van €25, Dit om betwistingen en niet naleving van de reservatie te voorkomen.

Betalingswijze:

Overschrijving op rekening nummer van ’t Kattenkwaad Vzw IBAN: BE61 0689 0834 5817

Cash betaald aan ondertekend bestuurder van ’t Kattenkwaad vzw.

Voorschotten worden in mindering gebracht bij de definitieve betaling.

3 – Aanvragen tot adoptie uitgaande van minderjarigen, zullen enkel worden aanvaard mits ze begeleid worden van ouderlijke toestemming. Een ouder of voogd zal de minderjarige begeleiden bij de overhandiging van de kat; zo niet wordt de reservering geannuleerd. De ouder of voogd tekent het contract als teken van zijn (haar) goedkeuring: het is hij (zij), die verantwoordelijk wordt voor de zorg van de kat – zelfs als de minderjarige deze in de praktijk op zich neemt.

4 – Dit contract wordt opgesteld in minstens 2 exemplaren: een voor het opvanggezin, en een voor de adoptant. Het contract geldt enkel voor de hierboven beschreven kat; een andere kat zal het voorwerp maken van een afzonderlijk contract.

5 – De kat is voor zover bekend in goede gezondheid en conditie, en vrij van parasieten, bij de adoptie.

6 – De adoptant zal aan de kat aangepaste huisvesting en verzorging toekennen. Indien de adoptant de kat niet naar behoren huisvest en verzorgt, kan het asiel “ ’t Kattenkwaad vzw” de kat in kwestie terugnemen. Het geadopteerde dier mag door de adoptant niet verkocht noch weggegeven worden zonder toestemming van ’t Kattenkwaad Vzw. Indien het geadopteerde dier, om welke reden ook, niet aardt in de leefomgeving van de adoptant, moet het teruggebracht worden naar ’t Kattenkwaad Vzw en dit binnen de 5 maanden na adoptiedatum.

7 – Indien de adoptant om wat voor reden dan ook, de kat moet herplaatsen, zal die dat enkel doen via het asiel “ ’t Kattenkwaad vzw”. In geval van terugname van de kat, ongezien de tijd die hij doorbracht bij de adoptant, kan geen vergoeding, noch teruggave van adoptievergoeding gevraagd worden.

8 – De adoptant verbindt zich ertoe om het asiel “ ’t Kattenkwaad vzw” (Delforce Samya) te verwittigen in het geval van overlijden of ziekte van de kat, en om regelmatig nieuws te verschaffen over hen. De adoptant mag steeds contact opnemen met het asiel “ ’t Kattenkwaad vzw” met vragen. Bij ziekte verschijnselen in de eerste 14 dagen na datum adoptie verbind de adoptant zich er toe eerst contact op te nemen met Samya Delforce (beheerder ‘t Kattenkwaad vzw) en na telefonisch overleg de kat te laten behandelen door onze contractdierenarts Dr, Hanssens Filip. Na overleg kan eventueel een andere dierenarts worden aangeduid. De kosten gemaakt door het niet naleven van de bovenvermelde procedure zijn ten laste van de adoptant.

9 – Indien dit contract fout of onvolledig werd ingevuld, vervalt dit contract en kan “’t Kattenkwaad vzw” op elk moment de kat terugeisen.

10- Bij niet nakoming van de contract verplichting wordt een boete opgelegd van € 200,- en worden zo nodig gerechtelijke stappen ondernomen. In geval van overtreding van één der voorwaarden, hierboven genoemd, kan ’t Kattenkwaad Vzw het dier terugnemen, zonder enige formaliteit of vergoeding.

Door ondertekening van het adoptiecontract stemt de adoptant in met de beschreven adoptievoorwaarden.